ประกาศรายชื่อและห้องสอบ

วันสอบคัดเลือก

  • ม.1 สอบวันที่ 6 มิ.ย. 2563 เวลา 08.30 น. - 12.00 น.

  • ม.4 สอบวันที่ 7 มิ.ย. 2563 เวลา 08.30 น. - 12.00 น.


เปิดระบบพิมพ์ใบสมัครแล้ว

นักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
สามารถตรวจสอบรายชื่อโดยกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
และพิมพ์ใบสมัครพร้อมทั้งบัตรเข้าห้องสอบ ได้ที่นี่

*** ให้ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัคร และบัตรประจำตัวผู้สมัครจากระบบ
แล้วติดรูปถ่าย 1 นิ้ว ทั้งสองรายการ

พร้อมกับแนบเอกสารหลักฐานการสมัครที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว
นำไปส่งกับกรรมการคุมสอบ ในวันสอบคัดเลือก


ตรวจสอบรายชื่อและเลขที่ใบสมัคร

สามารถดูสถิติการรับสมัคร
โดยคลิกที่แท็บ "สถิติการรับสมัคร" ในหน้าตรวจสอบรายชื่อนักเรียนค่ะหลักฐานประกอบการสมัคร

1. ปพ.1 / ใบประกาศนียบัตร / ใบรับรองการเป็นนักเรียน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับถ่ายเอกสาร 1 แผ่น)
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 แผ่น (ติดใบสมัคร และติดบัตรผู้สมัคร)เว็บไซต์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม : www.sapit.ac.th/admission
เพจโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม : facebook.com/selaphumpittayakomschool

( Made with Carrd )